Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Zverejnené

VZN č.20/2022 Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola Bielocerkevská 29, Košice z 22. augusta 2022

9.9.2022

VZN č. 19/2022 Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov z 22. augusta 2022

9.9.2022

VZN č.18/2022 Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z 22.augusta 2022

9.9.2022

VZN č. 17/2021 Košického samosprávneho kraja z 13.12.2021 ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v platnom znení

23.12.2021