Obec Michaľany zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku. Túto činnosť vykonáva na základe článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002.

Do matričného obvodu Michaľany patria okolité obce:

 • Lastovce
 • Kazimír
 • Byšta
 • Luhyňa
 • Veľaty

ÚLOHY MATRIČNÉHO ÚRADU

 • vedienie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 • zapisovanie údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 • vydávanie rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vyhotovenie úradného výpisu, zabezpečenie možnosti nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 • oznamovacia povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 • zabezpečovanie prípravy a výkonu obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 • príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 • prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • prijímanie oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydávanie potvrdenia o tom
 • vyberanie správnych poplatkov spojených s vydávaním matričných dokladov
 • preberanie žiadostí a príprava podkladov na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 • zmena mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko…

SPRAVNE POPLATKY:

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

Všeobecná správa

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov lebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

2 ,00 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

2,00 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte

5,00 €

Vnútorná správa

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2,00 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy narodení, manželstiev, úmrtí alebo písomného potvrdenia matričným úradom

5,00 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00 €

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20,00 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

35,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200,00€

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

200,00 €

Zverejnené 8. februára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.