Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

OBEC MICHAĽANY NA SVOJOM ÚZEMÍ UKLADÁ TIETO MIESTNE DANE:

a/ daň z nehnuteľnosti,
b/ daň za psa,
c/ daň za užívanie verejného priestranstva,
d/ daň za ubytovanie,
e/ daň za predajné automaty,
f/ daň za nevýherné hracie prístroje,
Obec Michaľany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zdaňovacím obdobím miestnych daní a to dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Michaľany podrobne upravuje Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Michaľany za rok 2014.

Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Michaľany – rok 2014 na stiahnutie: