Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľstva

Výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra riadi Ministerstvo SR. Činnosť obcí na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy, ktorú upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
Úsek hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra zabezpečuje:

 •  vedenie evidencie pobytu občanov
 •  prijímanie žiadostí na pobyt
 •  overovanie totožnosti osôb, správnosti a úplnosti zákonom ustanovených údajov
 •  zaznamenávanie údajov o hlásení pobytu a rozhodnutia zo súdov do registra obyvateľov SR
 •  oznámenie zmeny trvalého pobytu občana
 •  odhlásenie sa z trvalého pobytu
 •  vydávanie potvrdenia o pobyte
 •  vydávanie potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu a k vydaniu občianskeho preukazu pri zmene priezviska
 •  poskytovanie informácií o mieste pobytu občana na základe písomnej žiadosti
 •  vyberanie správnych poplatkov
 •  vedenie štatistických údajov pre účely obce, orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb