Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková

poslanec

dudaskovaludmila@gmail.com

Marián Dolgoš

poslanec

mag70@seznam.cz

Mgr. Peter Kolesár MBA

poslanec, zástupca starostu

cekomi32@gmail.com

Bc. Ján Kremenák

poslanec

kremenak.jan@gmail.com

Tomáš Gergeľ

poslanec

tomasgergel755@gmail.com

Michal Handura

poslanec

michal.handura@gmail.com

Valéria Orosová

poslanec

valikaorosova1@gmail.com

Mgr. Emília Širotníková

poslanec

sirotnikovamilka@gmail.com

Matej Voroňák

poslanec

voronakmatej@gmail.com

PRÁVOMOCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

 •  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 •  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 •  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 •  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 •  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 •  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 •  uznášať sa na nariadeniach
 •  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 •  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 •  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 •  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 •  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 •  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 •  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 •  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 •  ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce