Preskočiť na obsah

Obecné komisie

KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU KULTÚRY A VZDELÁVANIA

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry
 • spracúva kalendár obecných kultúrnych a spoločenských podujatí
 • posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce
 • vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci
 • vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti
 • vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života v obci

KOMISIA VÝSTAVBY A ROZVOJA OBCE

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU VÝSTAVBY A ROZVOJA OBCE

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svoje pôsobnosti
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj miestnych komunikácií

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠPORTU

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU MLÁDEŽE A ŠPORTU

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • posudzuje návrhy a rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • spolupôsobí pri koordinácií športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci

KOMISIA SOCIÁLNA

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU SOCIÁLNU

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie
 • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých, chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby
 • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno- sociálnych, školskej dochádzky
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií