Obecné komisie

KOMISIA KULTÚRY A VZDELÁVANIA

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU KULTÚRY A VZDELÁVANIA

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • sleduje napĺňanie a vyhodnocuje realizačný program v oblasti kultúry
 • spracúva kalendár obecných kultúrnych a spoločenských podujatí
 • posudzuje oprávnenosť žiadosti o dotáciu v zmysle platného VZN obce
 • vyjadruje sa k činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií v obci
 • vytvára podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej činnosti
 • vyvíja aktivity na podporu kultúrno-spoločenského života v obci

MGR.EMÍLIA ŠIROTNÍKOVÁ

PREDSEDA KOMISIE

VALÉRIA OROSOVÁ

ČLEN KOMISIE Z POSLANCOV

ŠTEFAN TATRANSKÝ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

DAMIÁN VENGLARČIK

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

HELENA ONĎAKOVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

KOMISIA VÝSTAVBY A ROZVOJA OBCE

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU VÝSTAVBY A ROZVOJA OBCE

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svoje pôsobnosti
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj miestnych komunikácií

JOZEF ORENIČ

PREDSEDA KOMISIE

ING. BRANISLAV BAČO

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

BC. RASTISLAV LIPTÁK

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

ING. JÁN KOŠČO

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

EMÍLIA URMACHEROVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

KOMISIA MLÁDEŽE A ŠPORTU

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU MLÁDEŽE A ŠPORTU

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • posudzuje návrhy a rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • spolupôsobí pri koordinácií športových klubov, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci

BC. JÁN KREMENÁK

PREDSEDA KOMISIE

ING. JOZEF ORENIČ

ČLEN KOMISIE Z POSLANCOV

IVAN ZAMBA

ČLEN KOMISIE Z POSLANCOV

RENÁTA SCHNŰREROVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

MAREK VAĽOVSKÝ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

KOMISIA SOCIÁLNA

NÁPLŇ PRÁCE PRE KOMISIU SOCIÁLNU

 • sledovanie výziev a grantov v svojej pôsobnosti
 • zaoberá sa sociálnou problematikou v obci a vyjadruje sa k nej najmä z hľadiska prevencie
 • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých, chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby
 • spolupracuje so školou pri riešení problémov rodinno- sociálnych, školskej dochádzky
 • iniciuje možnosť riešenia sociálnej problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií

ING. MGR. ĽUDMILA DUDAŠKOVÁ

PREDSEDA KOMISIE

ĽUDMILA LUKÁČOVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

ŠARLOTA VARGAEŠTOKOVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

DANA LAZAROVÁ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

TOMÁŠ GERGEĽ

ČLEN KOMISIE Z OBYVATEĽOV OBCE

Zverejnené 9. februára 2021.
Upravené 8. marca 2021.