Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Michaľany.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove vyzýva na vykonanieceloplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcíokresu Trebišov v termíne od 08.04.2021 do 15.05.2021, s tým že: 1.Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,… Čítať viac

Zverejnené 8.4.2021 - 16.6.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Vec: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek… Čítať viac

Zverejnené 11.3.2021 - 16.6.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V TREBIŠOVE, JILEMNICKÉHO 3370/2, 075 01 TREBIŠOV Tel.: 056/672 4885      FAX: 056/672 6474      E-mail: ruvztv@uvzsr.sk      IČO: 17335434                                     Číslo: A/2016/00536/HŽP-01                          Trebišov: 30. marca 2016              VEREJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t i e                 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa §… Čítať viac

Zverejnené 9.2.2021

VOĽBA HL. KONTROLÓRA 2021

Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Michaľany  Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Michaľanoch č.   4/2021 – zo dňa 25. 01. 2021             vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra… Čítať viac

Zverejnené 9.2.2021 - 16.6.2021