Preskočiť na obsah

Začiatok prezenčného vzdelávania ZŠ (prvý stupeň a špec. triedy) presunutý na 12.4.2021

Zverejnené 1.4.2021.

Kategória

Riaditeľstvo ZŠ Michaľany oznamuje rodičom a žiakom školy, že po ďalšej konzultácii s RÚVZ so sídlom v Trebišove a na základe Zmeny rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 takto: v úvodnej vete sa slová „6. apríla“ nahrádzajú slovami „11. apríla“.

Odvolávajúc sa na toto rozhodnutie oznamujeme, že nástup na prezenčné vzdelávanie žiakov 1.stupňa a žiakov špeciálnych tried sa posúva na 12.apríla. 2021

riad. ZŠ