Preskočiť na obsah

OZNAM: Zápis detí do MŠ

Zverejnené 6.5.2021.

Kategória

Riaditeľstvo MŠ Michaľany predkladá termín a podmienky

ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022

Zápis sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 20.05.2021

v čase od 7.00 do 16.00 hod. za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok v budove materskej školy.

Spôsob podávania žiadosti:

Tlačivo „Žiadosť na predprimárne vzdelávanie“ si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť v budove materskej školy alebo stiahnuť tu:

Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa) od všeobecného lekára, doručí zákonný zástupca osobne.

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • spravidla sa prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Prednostne:

  • sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné: ktoré dosiahli päť rokov veku do 31.08.2021,
  • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a ktoré pokračujú (po splnení všetkých náležitosti) v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (5-6 ročné deti) sa budú prijímať prednostne deti s trvalým bydliskom v Michaľanoch.

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú vydávané v termíne do 15.06.2021.

Prijímať sa budú deti len na naplnenie kapacitných možností materskej školy.

Mgr. R. Stropkaiová, v zast. riad. MŠ

Tel. kontakt: 056/6702261