Zámer č. 1 prenechanie majetku obce do nájmu

Zverejnené
9. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. mája 2022 − 25. mája 2022
Kategória

Prílohy