VZN č.2/2022 KSK z 19.12.2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

Zverejnené
13. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2023 − 27. januára 2023
Kategória

Prílohy