Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (je možné si z dokumentu robiť dopisy, výpisy alebo na na vlastné náklady zhotoviť kópie v čase úradných hodín na OcÚ Michaľany)

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Prílohy