VZN č.3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na vých. a vzdel. a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
2. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2021 − 17. septembra 2021