Preskočiť na obsah

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

Zverejnené
8. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. apríla 2021 − 16. mája 2021

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove

vyzýva na vykonanie
celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí
okresu Trebišov v termíne od 08.04.2021 do 15.05.2021, s tým že:

1.Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

2.Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

3.Fyzické osoby vykonajú deratizáciu v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo využívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.