Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Zverejnené
11. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. marca 2021 − 2. apríla 2021

Vec: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 08.03.2021 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami (vzhľadom na veľkosť tohto dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciipre-uzemie-kosi

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.03.2020.


Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 65g zákona. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní.

Vaše písomné stanovisko k správe a k návrhu strategického dokumentu podľa § 12 ods.1 zákona a potvrdenie o zverejnení oznámenia o zmene strategického dokumentu (dátumy od kedy – do kedy bolo oznámenie zverejnené) prosíme doručiť najneskôr do 21 dní od doručenia tohto listu na adresu:
Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja
Komenského 52
040 01 Košice,

resp. skenované stanovisko a potvrdenie o zverejnení doručiť elektronicky na adresu petronela.sedlakova@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať. V zmysle vyššie uvedeného a v nadväznosti na § 65g ods. 1 zákona ak sa vyžaduje vykonanie konzultácie podľa § 63 zákona, alebo ak jej vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, vykoná v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)).


Podľa § 65g ods. 2 zákona počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa) (40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.)


V súlade s vyššie uvedeným, termín a miesto konania verejného prerokovania bude oznámené a zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Občania môžu nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy  alebo na vlastné náklady urobiť kópie v čase stránkových hodín obecného úradu Michaľany, t.j. pondelok – piatok od 7,30 hod. do 11,00 hod.