Preskočiť na obsah

VÝBEROVÉ KONANIE

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. mája 2019

Obec Michaľany zastúpená starostom obce Mgr. Zoltánom Tarbajom, podľa § 4 ods. I zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov (ďalej len “zákon č. 596/2003 Z.z.”) a v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších pred predpisov (ďalej len ”
zákona č. 552/2003 Z.z. “)

vyhlasuje dňom 2.mája 2019

V Ý B E R O V É K O N A N I E

na obsadenie miesta riaditeľa

Materskej školy Michaľany, Hlavná 281

A

V Ý B E R O V É K O N A N I E

na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy Michaľany, Školská 339/2