Preskočiť na obsah

VOĽBA HL. KONTROLÓRA 2021

Upravené
16. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. februára 2021 − 15. marca 2021

Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Michaľany

 Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Michaľanoch č.   4/2021 – zo dňa 25. 01. 2021            

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Michaľany  19. marec 2021

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

  1. kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra   

spĺňať
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

  1. ďalšie podmienky
    – znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,

     – prax v oblasti najmenej 5 rokov,
    – výhodou manažérske zručnosti,
    – dynamická a silná osobnosť,
    – komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
    – reprezentatívne vystupovanie,
    – práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point),
    – flexibilnosť,
    – zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť,
 

 3)  Náležitosti písomnej prihlášky:

      a)     meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

      b)     štruktúrovaný  profesijný životopis,

      c)     úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

      d)     údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

      e)     informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú   

              zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov  

              právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

      f)     súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle  § 5 písm. a) a v zmysle § 14 

             zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

             zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní 

             Obecného zastupiteľstva v Michaľanoch.

 Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 4. marca 2021 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany –  Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

V Michaľanoch, 25. 1. 2021

                                                                                                       Mgr. Zoltán Tarbaj

                                                                                                               starosta obce