Preskočiť na obsah

DAROVANIE 2% DANE V NAŠEJ OBCI

Zverejnené 9.2.2021.

Oznam pre rodičov a priateľov ZŠ Michaľany

Darovaním 2 % dane Občianske združenie PRIMA ŠKOLA pomôžete skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces na škole. Vaše deti získajú celoročné poistné na
ďalší školský rok zadarmo.

Bližšie informácie nájdete na stránke školy.
http://www.zsmichalany.edupage.org

Predseda OZ PRIMA ŠKOLA
Mgr. Andrea Bodnárová

ROŇAVČATÁ, občianske združenie
Hlavná 281, 076 14 Michaľany

Cieľom občianskeho združenie ROŇAVČATÁ je aktívne pomáhať pri :
– výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno – vzdelávacieho procesu
– riešení edukačných a prevádzkových problémov
– zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy
a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
– finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry
a odborných kníh pre učiteľky a deti
– finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorného
a vonkajšieho prostredia MŠ
– finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek
– finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových
aktivít pre deti a rodičov
– organizovanie, realizácia a poskytovanie výchovných a vzdelávacích podujatí,
workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov.

Všetky tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z daní zamestnancov si môžete vyžiadať
v Materskej škole, alebo na OU Michaľany u p.G.Kremenákovej
Tlačivo "Potvrdenie…"  je nutné si nechať potvrdiť u zamestnávateľa.
Tlačivo "Vyhlásenie…" doplniť údajmi z potvrdenia od zamestnávateľa.
Obe vyplnené tlačivá sa odovzdávajú na daňovom úrade podľa trvalého bydliska.
Tieto tlačivá môžete odovzdať aj v Materskej škole v Michaľanoch a to riaditeľke MŠ – Mgr.
Slavomile Lackove,j alebo inému pedagogickému zamestnancovi, alebo na OU Michaľany
u p.G.Kremenákovej
Obe tlačivá je nutné odovzdať na daňovom úrade najneskôr do 30.04.2013

Časové lehoty na podanie daňového priznania 2% z dane
15.2.2019 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre  fyzické osoby, ktoré si
podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
31.3.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre  právnické osoby .
30.4.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

vyhlásenie k 2 %

TLAČIVO K 2% Z DANÍ NA STIAHNUTIE

https://oldstarsmichalany.webnode.sk/darovanie-2-dane/