Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Michaľany

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2022 − 27. júna 2022
Kategória

Prílohy