NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia č. …../2023 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Michaľany, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Michaľany a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce Michaľany.

Zverejnené
6. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2023 − 4. mája 2023
Kategória

Prílohy