P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

 na deň 30. 06.2020 (utorok)

o 15.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v sále kultúrneho domu  v Michaľanoch s týmto programom: 

           1) Otvorenie 

           2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

           3) Schválenie programu rokovania

           4) Kontrola plnenia uznesení z 21.05.2020 

           5) Informácia o stavbe 18 b.j. v Michaľanoch a vodovodu v obci

           6) Informácia o financovaní futbalového klubu Michaľany 

           7) Informácia o bezbariérovom vchode obecného úradu

           8) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Michaľany za rok 2019 

           9) Schválenie Záverečného účtu obce Michaľany za rok 2019

         10) Schválenie Komunitného plánu  

         11) Informácia o odkúpení pozemku na p.č. KN C 837

         12)  Podnety poslancov obce 

         13) Informácie starostu obce   

         14) Rôzne 

         15) Záver