P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

 na deň 21. 05.2020 (štvrtok)

o 15.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v sále kultúrneho domu  v Michaľanoch s týmto programom: 

           1) Otvorenie 

           2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

           3) Schválenie programu rokovania

           4) Kontrola plnenia uznesení z 25.2.2020 

           5) Schválenie predaja pozemku p.č. 837 – záhrady 

           6) Žiadosť DHZ – prejednanie

           7) Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2 

           8)  Podnety poslancov obce 

           9) Informácie starostu obce   

         10) Rôzne 

         11) Záver