Evidencia obyvatelstva

Demografické údaje obce: 

NárodnosťPočet obyvateľov
Slovenská1512
Maďarská24
Rómska47
Rusínksa3
Ukrajinská1
Ruská1
Ostatné1
Nezistené1

Náboženské vyznaniePočet obyvateľov
Rímskokatolicka cirkev
888
Gréckokatolícka cirkev423
Pravoslávna cirkev29
Evanjelická cirkev augsburkého vyznania11
Reformovaná cirkev140
Jehovovy svedkovia18
Evanjelická cirkev metodistická1
Kresťanské zbory6
Apoštolská cirkev5

Obyvateľstvo: Celkový počet – 1918 

VekMužiženy
Deti do 15 rokov211189
Mládež 15 - 19 rokov7257
Dospeli 20 - 40 rokov307312
Dospeli 40 - 54 rokov163148
Dospeli 55 - 60 rokov4861
Dospeli 60 - 70 rokov103104
Dospeli 70 - 85 rokov4281
Dospeli 85 - 95 rokov614

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie 01.01. 2014 do 31.12. 2014 

Prihlasení k trvalému pobytu: 
Dospeli41
Deti30
Narodení21
Odhlásení z trvalého pobytu33
Zomreli11

Výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra riadi Ministerstvo SR. Činnosť obcí na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra je preneseným výkonom štátnej správy, ktorú upravuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.
Úsek hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra zabezpečuje:

 •  vedenie evidencie pobytu občanov
 •  prijímanie žiadostí na pobyt
 •  overovanie totožnosti osôb, správnosti a úplnosti zákonom ustanovených údajov
 •  zaznamenávanie údajov o hlásení pobytu a rozhodnutia zo súdov do registra obyvateľov SR
 •  oznámenie zmeny trvalého pobytu občana
 •  odhlásenie sa z trvalého pobytu
 •  vydávanie potvrdenia o pobyte
 •  vydávanie potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu a k vydaniu občianskeho preukazu pri zmene priezviska
 •  poskytovanie informácií o mieste pobytu občana na základe písomnej žiadosti
 •  vyberanie správnych poplatkov
 •  vedenie štatistických údajov pre účely obce, orgánov štátnej správy, samosprávy a iných právnických osôb