Zmluvy 2015-2020

Zmluva Zmluvne strany
Dodatok č. 66/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezbečného odpadu FÚRA s.r.o.
Obec Michaľany
Dodatok č. 65/2020 ku zmluve o dielo č. 1/2020 Obec Michaľany EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Dodatok č. 64/2020 k zmluve o spolupráci č. N20200129025 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Michaľany
Dohoda č. 63/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
Servisná zmluva č. 62/2020 RICOH Slovakia s.r.o. Obec Michaľany
Dohoda č. 61/2020 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Michaľany
Zmluva č. 60/2020 o poskytnutí regionálneho príspevku MIRRI Obec Michaľany
Zmluva č. o dielo 59/2020 Obec Michaľany BM PROTECT s.r.o.
Zmluva č. 58/2020 o výpožičke Štatistický úrad SR Obec Michaľany
Zmluva č. 57/2020 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Michaľany
Zmluva č. 56/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 Obec Michaľany OLD STARS Michaľany
Mandátna zmluva č. 55/2020 Obec Michaľany Michal Davala – ANNA
Mandátna zmluva č. 54/2020 Obec Michaľany Michal Davala – ANNA
Dodatok č. 51/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
Dodatok č. 2 50/2020 k zmluve o výkone správy majetku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
Zmluva č. 49/2020 o pripojení Východoslovenská distirbučná, a.s. Obec Michaľany
Zmluva o dielo č. 48/2020 – výstavba multifunkčného ihriska Obec Michaľany ProGarden s.r.o.
Kúpna zmluva č. 47/2020 Petik Ľ. Obec Michaľany
Zmluva č. 46/2020 povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Wustenrod poisťovňa, a.s. Obec Michaľany
Zmluva č. 45/2020 o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
Dodatok č. 44/2020 k zmluve o výkone správy majetku obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
Zmluva č. 43/2020 o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu Enviromentálny fond Obec Michaľany
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
Mandátna zmluva č. 41/2020 Obec Michaľany Michal Davala – ANNA
Zmluva č. 40/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Michaľany
Zmluva č. 39/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Michaľany
Zmluva č. 38/2020 Štátny fond rozvoja a bývania Obec Michaľany
Zmluva č. 37/2020 Štátny fond rozvoja a bývania Obec Michaľany
Kúpna zmluva č. 36/2020 U.S. Steel Košice, s.r.o. Obec Michaľany
Zmluva č. 35/2020 o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
Zmluva č. 34/2020 o uzavreti budúcej zmulvy Obec Michaľany Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. 33/2020 o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebnika Obec Michaľany Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. 32/2020 o úvere Štátny fond rozvoja bývania Obec Michaľany
Zmluva č. 31/2020 o úvere Štátny fond rozvoja bývania Obec Michaľany
Zmluva č. 30/2020 o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
Dodatok 1/2020 k zmulve o dielo č 01/2019 SOLAR – projekting s.r.o. Obec Michaľany
Zmluva č. 28/2020 o dielo AGGER, s.r.o. Obec Michaľany
Zmluva č. 27/2020 o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č. 20/2020 Nadácia SPP Obec Michaľany
Zmluva č. 26/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 Obec Michaľany Gréckokatolícky farský úrad Lastovce
Zmluva č. 25/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 Obec Michaľany Reformovaný farský úrad Michaľany
Zmluva č. 24/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 Obec Michaľany Rímskokatolicka farnosť sv. Štefana Uhorského
Zmluva 23/2020 o dielo č. 1902/2020/RVP/ZoD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany
Dodatok č.1 k ZoD č. 17/2020 Obec Michaľany EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Obec Michaľany Marián Naď – M & M
Zmluva 20/2020 o dielo Obec Michaľany NOVICOM s.r.o.
Zmluva 19/2020 o pripojení Východslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
Zmluva 18/2020 o pripojení Východslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
Zmluva 17/2020 o pripojení Východslovenská distribučná, a.s. Obec Michaľany
Zmluva č. 320 0789 o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Michaľany
Dohoda č. 20/45/054/168 o poskytnutí finančného príspevku ÚPSVaR Trebišov Obec Michaľany
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra TOPSET Solution s.r.o. Obec Michaľany
Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečeni szstému združeného nakladania s odapdmi z obalov NATUR-PACK, a.s. Obec Michaľany
Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský premysel, a.s. Obec Michaľany
Dodatok č.2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. Obec Michaľany
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 4/2020  Obec Michaľany Domingo spol. s.r.o
Zmluva 4/2020 o dielo Obec Michaľany Doming spol. s.r.o
Zmluva 3/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020  Obec Michaľany Obecný stolnotenisový klub Michaľany o.z.
Zmluva 2/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020  TJ Lokomotíva ŠM Michaľany Obec Michaľany
Zmluva 1/2020 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd  Obec Michaľany EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 4/ŠFRB/2020 a k dodatku č.1  Obec Michaľany Doming spol. s.r.o.)
Zmluva 7/2020 o spolupráci  IA MPSVR SR Obec Michaľany
Zmluva 8/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020  Obec Michaľany Slovenský červený kríž
Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce č.630/11/2014/Z TV  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Michaľany

Zmluva 662019 dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi (Fúra s.r.o – Obec Michaľany)

Zmluva 652019 o pomoci v hmotnej núdzi (Obec Michaľany – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov) 

Zmluva 642019 o pomoci v hmotnej núdzi (Obec Michaľany – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov) 

Zmluva 632019 dodatok o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Zmluva 622019 dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva 612019 dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

Zmluva 602019 o dielo (Obec Michaľany – M & M)

Zmluva 592019 o združenej dodávke plynu

Zmluva 582019 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva 572019 kúpna zmluva

Zmluva 562019 o združenej dodávke plynu

Zmluva 552019 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

Zmluva 542019 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti …. 

Zmluva 532019 kúpna zmluva

Zmluva 522019 kúpna zmluva (Renáta Bundová – Obec Michaľany)

Zmluva 512019 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2019 (Obecný stolnotenisový klub Michaľany o. z.)

 Zmluva 502019 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva 452019 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

Zmluva 462019 dodatok k zmluve o poskztovaní služieb v oblsti nakladania s odpadmi

Zmluva 472019 mantálna zmluva (Obec Michaľany – Michal Davala – ANNA)

Zmluva 482019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

Zmluva 492019 o poskztnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

Zmluva 442019 o dielo č. 3277/2019/A1V

Zmluva 432019 dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 422019 o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov

Zmluva 412019 o poskytnutí finančných prostriedkov  (Fond na podporu umenia – Obec  Michaľany)

Zmluva 392019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 402019 kúpna zmluva 

Zmluva 362019 Mandátna zmluva

Zmluva 372019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 382019 o prefakturácii za zber a likvidáciu odpadu

Zmluva 352019 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Zmluva 322019 o prefakturácii za zber a likvidáciu odpadu

Zmluva 342019 dodatok č.1 k zmluve č 5/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2019

Zmluva 332019 na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva 222019 o reklame

Zmluva 232019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 242019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/567

Zmluva 252019 Dodatok 3/2019 (obec Michaľany – FURA s.r.o.)

Zmluva 262019 o prefakturácií za zber (odvoz) a likvidácia odpadu

Zmluva 272019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 282019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 292019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 302019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 312019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 212019  o grantovom účte

Zmluva 202019 o dielo č 01/ 2019

Zmluva 132019 o poskytnutí finančných prostriedkov  (Obec Michaľany – Reformovaný farský úrad Michaľany)

Zmluva 192019 dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi

Zmluva 182019 o prefakturácii za zber (odvoz) a likvidáciu odpadu

Zmluva 122019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – OLD STARS Michaľany o.z.

Zmluva 142019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Rímskokatolícka farnosť)

Zmluva 152019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Gréckokatolícky farský úrad Lastovce)

Zmluva 172019 o dielo. Zhotovenie jednoriadkovej injektáže 

Zmluva 162019 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest …

Zmluva 112019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – Slovenský Červený kríž

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

Zmluva 042019 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva 032019 o poskytovaní služieb právneho poradenstva

Zmluva 022019 o dielo (obec Michaľany – FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.)

Zmluva 12019 o dielo (obec Michaľany – BeeM Servis s.r.o)

Zmluva 392018 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní

Zmluva 382018  Kúpna zmluva (obec Michaľany – INO – TRADE, s.r.o)

Zmluva 372018 Dodatok 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva 362018 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 17/2018

Zmluva 352018 Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

Zmluva 282018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany – Reformovaný farský úrad Michaľany)

Zmluva 342018 Dodatok č.1 k zmluve 7/2018 

Zmluva 292018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Rímskokatolícka farnosť)

Zmluva 302018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Gréckokatolícky farský úrad Lastovce)

Zmluva 332018 Zmluva o poskytovaní vybraných činnosti (Ing. F. Šamaj – Obec Michaľany)

Zmluva 322018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoju športu na rok 2018

Zmluva 272018 Kúpna zmluva (Obec Michaľany – Eštok M.)

Zmluva 312018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva 252018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  OLD STARS Michaľany o.z.)

Zmluva 262018 Zmluva o úprave práv a povinnosti spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii

Zmluva 102018 Zmluva o dielo – PP PROTECT

Zmluva 112018 Zmluva o bežnom učte – Prima Banka

Zmluva 202018 Zmluva o dielo – Kalinič

Zmluva 242081 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC

Zmluva 182018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany – Fond na podporu umenia)

Zmluva 192018 Dodatok č.1 k zmluve 3/2018

Zmluva 212018 Dodatok č.2 k zmluve 3/2018

Zmluva 222018 Zmluva o dielo (Obec Michaľany – Ing. Rastislav Lukač)

Zmluva 232018 Mandátna zmluva

Zmluva 152018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Zmluva 172018 Zmluva o dielo (Obec Michaľany – Peter Beca)

Zmluva 142018 Kúpna zmluva (Obec Michaľany – Lipták Š., Gergely Š., Gergely M. a další)

1. Zmluva o poskytnuti NFP

Zmluva 132018 Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb

Zmluva 122018 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti …

Zmluva 92018 Kúpna zmluva (Michaľany – Autoservis Kalinič)

Zmluva 82018 Zmluva o dielo (Michaľany – Kalinič M.)

Zmluva 72018 Záväzne zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky (Michaľany – M & M)

Zmluva 62018 Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva 52018 Zmluva o dielo (Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 22018 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 – Slovenský Červený kríž

Zmluva 12018 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 32018 Zmluva o poskytnutí dotácie (TJ Lokomotíva ŠM Michaľany)

Zmluva 42018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 

Zmluva 422017 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov

Zmluva 412017 Nájomná zmluva (Michaľany – AGROZORAN s.r.o.)

Zmluva 402017 Licenčná zmluva

Zmluva 362017 Zmluva o zverení majetku obce

Zmluva 372017 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva 382017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie deti  a mládeže

Zmluva 392017 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

Zmluva 302017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 312017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 322017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 332017 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel

Zmluva 342017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva 352017 Dodatok k zmluve o dodávke plynu

Zmluva 232017 Kúpna zmluva (Michaľany – Timko V. a ďalší ) 

Zmluva 22017 Kúpna zmluva (Michaľany – Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov)

Zmluva 212017 Kúpna zmluva (Valčo, Sovák atď – Michaľany)

Zmluva 202017 Zmluva o dielo (Michaľany – M&M)

Zmluva 182017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

Zmluva 192017 Kúpna zmluva (Michaľany – Bodis T. )

Zmluva 172017 Dodatok č.1 k zmluve o dielo (telocvičná)

Zmluva 162017 Kúpna zmluva (Michaľany – Venglarčik, Horňaková, Lazar … )

Zmluva 152017 Kúpna zmluva – školské ovocie

Zmluva 142017 Kúpna zmluva (Michaľany – COOP Jednota) 

Zmluva 102017 Nájomná zmluva (Michaľany – TJ Lokomotíva ŠM Michaľany)

Zmluva 92017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Michaľany – TJ Lokomotíva ŠM Michaľany)

Zmluva 82017 Nájomná zmluva o nájme určených priestorov materskej školy v Michaľanoch

Zmluva 72017 Zmluva o poskytovaní služieb (Michaľany – SOKOTRA, s.r.o.)

Zmluva 62017 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových …

Zmluva 132017 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta

Zmluva 122017 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta

Zmluva 112017 Zmluva (Michaľany – Global Business Solution SK s.r.o.)

Zmluva 22017 Zmluva o dielo (Michaľany – Ceran M. – H&C Grass)

Zmluva 12017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (TJ Lokomotíva ŠM Michaľany)

Zmluva 52017 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 42017 Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

Zmluva 32017 Zmluva o praktickej výučbe

Zmluva 422016 Zmluva o dielo (Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 412016 Zmluva o dielo (Michaľany – Havrilčak M.)

Zmluva 402016 Zmluva o prenájme so servisnými službami

Zmluva 392016 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta

Zmluva 382016 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta

Zmluva 372016 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta

Zmluva 362016 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

Zmluva 352016 Kúpno – predajná zmluva ( Zmluvné strany: Šoltész J. – Obec Michaľany )

Zmluva 342016 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva 332016 Zmluva o pripojení k informačnému systému

Zmluva 32016 Zmluva o dielo ( Zmluvné strany: Vranovský útulok pre psov – Obec Michaľany )

Zmluva 312016 Kúpna zmluva – školske ovocie

Zmluva 302016 Dodatok k zmluve o poskytovani služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva 292016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva 282016 Kúpna zmluva ( Zmluvné strany: Obec Michaľany – Zamba J. )

Zmluva 212016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2016 pre Rímskokatolícky fársky úrad Kazimír

Zmluva 272016 Kúpna zmluva ( Zmluvné strany: Obec Michaľany – Čuchračová, Abariová a dalši … )

Zmluva 222016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2016 pre Gréckokatolícky fársky úrad Lastovce

Zmluva 202016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2016 pre  Reformovaný fársky úrad Michaľany

Zmluva 262016 Kúpna zmluva ( Zmluvné strany: Obec Michaľany – Rudík R. )

Zmluva 252016 Dohoda č- 136/2016/§54 – CzKN

Zmluva 242016 Dohoda č. 39/§52/2016/ NP PZVAOTP

Zmluva 232016 Zmluva o dielo ( Zmluvné strany: Obec Michaľany – Kiselová K. )

Zmluva 92016 Kúpno – predajná zmluva ( Zmluvné strany: Ragulský J. – Obec Michaľany )

Zmluva 82016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 72016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62016 Zmluva o spolupráci(Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny SR/Obec Michaľany)

Zmluva 52016 Zmluva o dielo (Zmluvné strany: Obec Michaľany/EUROVIA SK, a.s.)

Zmluva 42016 Mandátna zmluva (Zmluvné strany: Obec Michaľany/REALINVEST)

Zmluva 32016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2016 (TJ Lokomotíva/Obec Michaľany

Zmluva 22016 Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Zmluva 192016 Kúpno-predajná zmluva (Zmluvné strany: Voroňak M. – Obec Michaľany)

Zmluva 182016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elek. služieb

Zmluva 172016 Mandátna zmluva (Zmluvné strany: Michaľany – Ostroživič O.)

Zmluva 162016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva 152016 Zmluva o výpožičke

Zmluva 142016 Zmluva o vysporiadaní práva výkonných umelcov …

Zmluva 132016 Dodatok č.1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu …

Zmluva 122016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 112016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 102016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb

Zmluva 012016 Kúpna zmluva (Zmluvné strany: Pastor J. / Obec Michaľany)

Zmluva 522015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

Zmluva 512015 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplatného mýta

Zmluva 502015 Zmluva o uživani vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

Zmluva 492015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva 482015 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít

Zmluva 472015 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu dňa 22.11.2015

Zmluva 462015 Zmluva o nakladani s nebezpečným odpadom

Zmluva 452015 Zmluva o dielo, HanTec

Zmluva 292015 Zmluva o výpožičke

Zmluva 282015  Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy

Zmluva 272015 Sponzorská zmluva medzi PeDe Trade spol s.r.o a obcou Michaľany

Zmluva 252015 Sponzorská zmluva medzi PeDe Trade spol s.r.o a obcou Michaľany

Zmluva 242015 Rámcová dohoda

Zmluva 232015 Zmluva o dodaní ultrazvukového prietokomeru

Zmluva 442015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy medzi NATUR-PACK a.s. a Obcov Michaľany

Zmluva 432015 Dodatok č.03 k zmluve o dodávke plynu

Zmluva 422015 Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia

Zmluva 412015 Dohoda o úhrade dlhu vo forme splátok

Zmluva 402015 Sponzorská zmluva medzi PeDe Trade spol s.r.o a obcou Michaľany

Zmluva 392015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2015 pre farský úrad Lastovce

Zmluva 382015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2015 pre farský úrad Kazimír

Zmluva 372015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2015 pre farský úrad Michaľany

Zmluva 362015 Rámcova zmluva

Zmluva 352015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (COOP Jednota – Obec Michaľany)

Zmluva 342015 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania

Zmluva 332015 Kamerový systém

Zmluva 322015 Kúpa vozidla AVIA A30L

Zmluva 312015 Užívanie vymedzených úsekov ciest

Zmluva 302015 Poskytnutie Palubnej jednotky v režime predplatného mýta

Zmluva 222015 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 212015 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia

Zmluva 202015 Rámcová zmluva

Zmluva 192015 Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva 182015 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 172015 Sponzorská zmluva medzi PeDe Trade spol s.r.o a obcou Michaľany

Zmluva 162015 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 152015 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Michaľany

Zmluva 142015 Zateplenie obvodového plášťa Zdravotného strediska v Michaľanoch

Zmluva 132015 Sadové úpravy verejného priestranstva pri ZŠ Michaľany

Zmluva 122015 Rámcová dohoda

Zmluva 112015 Rámcová dohoda

Zmluva 102015 Rámcová dohoda

Zmluva 092015 Rámcová dohoda

Zmluva 082015 Rámcová dohoda

Zmluva 072015 Rámcová dohoda

Zmluva 062015 Rámcová dohoda

Zmluva 052015 Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku

Zmluva 042015 Sponzorská zmluva medzi PeDe Trade spol s.r.o a obcou Michaľany

Zmluva 032015 Zmluva o poskytovaní služieb právneho poradenstva

Zmluva 022015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzani vôd …

Zmluva 012015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2015