VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako príslušný orgán štátnej správy na úseku
verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje: