Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia k 19.5. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov nasledovné
opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100
osôb.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
  cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
  predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
  ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
  respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná
  zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
  telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
  podujatia,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
  jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
  podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby
  žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.
  Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti
  birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií.
  Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania,
  sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných
  verzií:
 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými
  hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky
  alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
  minimálne 2 metre,
 • preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na
  tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred
  spevmi,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
  ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako
  65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
  dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
  chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
  viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
  vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
  predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch
  za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou,
  pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí
  s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
  Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov
  územnej samosprávy. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí
  štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy:
 • pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch
  dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení,
  vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho
  respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba
  povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych
  orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
  dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný
  adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych
  orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosol (napr. sušiče rúk) a
  nahradiť ich papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
  telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne
  ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk;
 • v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia.
  V praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky.
  Výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet
  osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2 m od seba.
  Príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii
  ďalších príborov,
 • pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
  dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
  predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
  dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
  Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020.
  Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
  zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.
  O d ô v o d n e n i e
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
  dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
  písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
  fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal
  organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
  povahy.
  Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad
  verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok
  organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na
  hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických
  podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *