Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa
nasledovne:
S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na
výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho
obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými
  dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo
  poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol
  minimálne 2 metre,
 • preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na
  tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred
  spevmi,
  2
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového
  ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
  príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby
  v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ
  dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie
  chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha
  viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť
  vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
  predmetov,
 • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch
  za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
 • pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí
  s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.
  O d ô v o d n e n i e
  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo
  dňa 23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4
  písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým
  fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje
  organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
  povahy.
  Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho
  obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko
  ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali
  vyššie uvedené protiepidemické opatrenia

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby.pdf

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *