Oznámenie o začatí konania

Vec: 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

_________________________________________________________________________

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v intraviláne obce Michaľany

Žiadateľ:  Magdaléna Tatranská, Hlavná 25/49, Michaľany, Štefan Tatranský, Na sídlisku 364/46, Michaľany a MUDr. Tatiana Tatranská, Römerstrabe 88/109, 4600 Weis

Predmet žiadosti: výrub 4 ks drevín rod: jedľa a topoľ – 3 ks na pozemku registra CKN p. č. 422 a 423 k. ú. Michaľany

Ako dôvod žiadateľ uvádza: ohrozovanie bezpečnosti

Žiadosť doručená dňa:  11.03.2020

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Správne konanie začaté dňa: 11.03.2020

Zverejnené dňa: 12.03.2020