P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                            na deň 12.4.2018 (štvrtok) o 16.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:               1) Otvorenie             2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice             3) Schválenie … Continued

Oznámenie o začatí konania

posted in: Aktuality | 0

Vec: Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon … Continued

Elektro Klemo

posted in: Aktuality | 0

Na základe rámcovej zmluvy č.17779/1200/2016 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO, s.r.o. a VSD a.s. Košice v obci Michaľany, bude v termíne od 24.02.2018 vykonávať Odborná prehliadka a odborná skúška elektronického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické … Continued

Predaj živej hydiny

posted in: Aktuality | 0

Doprajte si domácu kvalitu! 10 – 20 týždňové mladé nosnice a kohúty 5,00 – 6,50€/ kus (podľa veku) DOMINANT -hnedý, biely, sussexový, pásikavý, čierny , ISA BROWN hnedý, Lohmann hnedý 1-ročné nosnice – červené a biele                   2,70 €/ kus Brojlerové … Continued

Dobrovoľný hasičský zbor

posted in: Aktuality | 0

Obec Michaľany oznamuje členom Dobrovoľného hasičského zboru Obce Michaľany i ostatným sympatizantom, že dňa 24.februára 2018 o 16,00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční schôdza DHZ.