Obec Michaľany
P O Z V Á N K A
V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce

na deň 21. 03.2019 (štvrtok) o 15.30 hod.

obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom:
Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch
25. 2. schválilo náplň práce zvolilo členov a predsedov komisií
Obec Michaľany zvažuje výstavbu nájomných obecných bytov.
Hľadá prípadných záujemcov o podnájom v týchto bytoch. V ponuke sú rôzne varianty bytových domov a to: 11 b.j., 14 b.j., 16 b.j., 18 b.j.
previous arrow
next arrow
Slider

rozhlasový oznam

Obec Michaľany oznamuje občanom, že dňa 19.3.2019 t.j. utorok sa uskutoční vývoz tuhého komunálneho odpadu. Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod. Obec Michaľany vyzýva všetkých majiteľov psov, aby vykonali na zamedzenie voľného pohybu psov po obci. Zároveň oznamujeme, že psie výkaly sú povinní majitelia psov okamžite odstrániť z verejných priestranstiev. Nedodržaním uvedených pokynov porušujú majitelia psov ustanovenie VZN č.2/2005 o chove, vodení a držaní psov na území obce Michaľany. Zber konárov sa uskutoční každý piatok a pondelok, preto prosíme občanov, aby tieto vyložili pred svoje brány aktuálne.Lístie patrí do kompostérov a iný odpad sa triedi....nevynáša sa k čističke ani nikde inde.... Neporiadok v obci si robíme my,občania obce !!!
Rozhlasový oznam

Obec Michaľany vyzýva všetkých majiteľov psov, aby vykonali opatrenia na zamedzenie
voľného pohybu psov po obci. Zároveň oznamujeme, že psie výkaly sú povinní majitelia
psov okamžite odstrániť z verejných priestranstiev. Nedodržaním uvedených pokynov
porušujú majitelia psov ustanovenie VZN č.2/2005 o chove, vodení a držaní psov na území obce Michaľany.

Zber konárov sa uskutoční každý piatok a pondelok,
preto prosíme občanov, aby tieto vyložili pred svoje brány aktuálne.
Lístie patrí do kompostérov a iný odpad sa triedi....
nevynáša sa k čističke ani nikde inde....
Neporiadok v obci si robíme my,občania obce !!!

 

Obec Michaľany oznamuje občanom, že dňa 19.3.2019 t.j.
utorok sa uskutoční vývoz tuhého komunálneho odpadu.
Žiadame občanov, aby si nádoby pripravili pred svoje brány do 06.30 hod.

Úradná tabuľa

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Faktúry 022019

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

Zber komunálneho odpadu

19. Marec

Utorok

Komunálny odpad

Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod.Do nádob nepatri biologický a stavebný odpad.

26. Marec

Utorok

Papier

noviny, časopisy, kartón nezbiera sa: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec

Aktuality

Obec Michaľany zvažuje výstavbu nájomných obecných bytov

Hľadá prípadných záujemcov o podnájom v týchto bytoch.V ponuke sú rôzne varianty bytových domov a to: 11 b.j., 14 b.j., 16 b.j., 18 b.j. V obci Michaľany je možné realizovať bytový dom podľa predbežného záujmu obyvateľov, Obecné zastupiteľstvo zvažuje stavbu 18 bytového domu. Úžitková plocha v bytovom dome 18 bytových jednotiek je zrejmá z pôdorysu.V bytovom dome sú dva vchody, 6 jednoizbových bytov na vstupnom podlaží a 12 trojizbových bytov na 2. – 4. nadzemnom podlaží. Ak bude dostatočný počet záujemcov t.j. minimálne 18 nájomníkov, je možné začať s prípravou stavby a uvažovaným začatím v roku 2020 resp. 2021 a ukončením a odovzdaním bytov po 12 mesiacoch. Každý byt má samostatný kotol na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania, samostatné meranie elektrickej energie a samostatný vodomer. Obdobné byty boli realizované v Obci Trstené pri Hornáde a Ďurkov. Vybavenie interiéru je jasné z priložených fotografii z už zrealizovaných bytových domov. Záujemcovia prosím hláste sa na obecnom úrade v úradných hodinách do 20.3. u p. starostu obce – záujem je nezáväzný a má prieskumný charakter.

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Úradné hodiny

PO: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
UT: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
ST: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.30
ŠT: 7.30 – 12.00 13.00 – 18.00
PI: 7.30 – 12.00

KONTAKT OBECNÝ ÚRAD

Hlavná 108
076 14, Michaľany

Tel.: 0566702328
mobil: 0905427063
Fax: 0566702329
obecmichalany@stonline.sk

Obecná knižnica

Čas výpožičiek:

UT: 12.30 – 15.00
ST: 09.00 – 12.00      12.30 – 15.00
ŠT: 12.30 – 18.00

Slanské vrchy Región