P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

 na deň 13. 09.2019 ( piatok )

o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom: 

             1) Otvorenie 

             2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

             3) Schválenie programu rokovania

             4) Kontrola plnenia uznesení z 14.8.2019 

             5) Dodatok č.1 k zmluve o výkone správy majetku obce

             6) Hromadná sťažnosť proti uzneseniu obecného úradu týkajúceho sa úpravy

                 pracovnej doby počas nočného kľudu

             7) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – Matúš Komendát

             8) OSK Michaľany – rozpočet na rok 2019  – obdobie 1.9.2019 – 31.12.2019  

             9) Návrh a schválenie VZN č. 7/2019 o obmedzení a zákaze podávania a požívania

                 alkoholických nápojov na území obce Michaľany

           10) Usporiadanie dňa obce Michaľany – informácia

           11) Podnety poslancov obce 

           12) Informácie starostu obce   

           13) Rôzne

           14) Záver