P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

na deň 14. 08.2019 (streda)

o 16.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom: 

           1) Otvorenie 

             2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

             3) Schválenie programu rokovania

             4) Kontrola plnenia uznesení z 31.5.2019 

             5) Návrh a schválenie VZN č. 6/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 

                  čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

                  stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec

                  Michaľany.

             6) Zriadenie DHZ ( dobrovoľný hasičský zbor) obce Michaľany

             7) Kúpa rodinného domu na ulici Hlavnej s.č. 296 

             8) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1

             9) Ponuka na odkúpenie RD a priľahlých pozemkov s.č. 299 (Kačová)

           10) Informácie starostu obce   

           11) Rôzne

           12) Záver