Archiv

12. jún 2019

17. jún 2019

Zmluva 222019 o reklame

Zmluva 232019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 242019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/567

Zmluva 252019 Dodatok 3/2019 (obec Michaľany – FURA s.r.o.)

Zmluva 262019 o prefakturácií za zber (odvoz) a likvidácia odpadu

Zmluva 272019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 282019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 292019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 302019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 312019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

3. máj 2019

Zmluva 192019 dodatok 2/2019 k zmluve o poskytovaní služieb v oblastí nakladania s odpadmi

Zmluva 182019 o prefakturácii za zber (odvoz) a likvidáciu odpadu

VZN o určení času predaja v obchode

VZN o udržiavaní čistoty v obci

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

28. máj 2019

10. apríl 2019

Zmluva 162019 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest …

Zmluva 112019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – Slovenský Červený kríž

Faktúry 32019

26. apríl 2019

Zmluva 122019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – OLD STARS Michaľany o.z.

Zmluva 142019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Rímskokatolícka farnosť)

Zmluva 152019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Gréckokatolícky farský úrad Lastovce)

Zmluva 172019 o dielo. Zhotovenie jednoriadkovej injektáže 

5. marec 2019

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

7. marec 2019

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

8. marec 2019

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

11. marec 2019

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Faktúry 022019

18. marec 2019