Archiv

2. august

Rozpočet-na-rok-2019-výdavky

Rozpočet-na-rok-2019-príjmy

8. august

Faktúry 072019

20. august

Zmluva 392019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 402019 kúpna zmluva 

27. august

Zmluva 412019 o poskytnutí finančných prostriedkov  (Fond na podporu umenia – Obec  Michaľany)

VZN 72019 o obmedzení a zákaze podávania alkoholických nápojov

 

8.Júl

zápisnica 31.5.2019,  uznesenie 31.5.2019 Faktúry 52019, Faktúry 62019 Zmluva 322019, Zmluva 332019, Zmluva 342019

10. júl

Zmluva 352019 o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

17. júl

Zmluva 362019 Mandátna zmluva

Zmluva 372019 o dielo (Obec Michaľany – NOVICOM s.r.o.)

Zmluva 382019 o prefakturácii za zber a likvidáciu odpadu

26. júl

Návrh VZN č.6 2019 o výške príspevku v MŠ,ZŠ a ŠJ

5. jún

VZN o udržiavaní čistoty v obci , VZN o určení času predaja v obchode, Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

11. jún

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj

12. jún

VSD oznam

17. jún

Zmluva 222019 o reklame

Zmluva 232019 Dodatok k zmluve o spolupráci č. N20160127062

Zmluva 242019 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/567

Zmluva 252019 Dodatok 3/2019 (obec Michaľany – FURA s.r.o.)

Zmluva 262019 o prefakturácií za zber (odvoz) a likvidácia odpadu

Zmluva 272019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 282019 kúpna zmluva (Slovak telekom, a.s.)

Zmluva 292019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 302019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

Zmluva 312019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb (Slovak Telekom, a.s.)

7. apríl

uznesenia 21.3.2019 zápisnica 21.3.2019

10. apríl

Zmluva 162019 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest …

Zmluva 112019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – Slovenský Červený kríž

Faktúry 32019

26. apríl

Zmluva 122019 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie / na rok 2019 – OLD STARS Michaľany o.z.

Zmluva 142019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Rímskokatolícka farnosť)

Zmluva 152019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (Obec Michaľany –  Gréckokatolícky farský úrad Lastovce)

Zmluva 172019 o dielo. Zhotovenie jednoriadkovej injektáže 

5. marec

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

6. marec

Zapisnica 25.2.2019Uznesenia 25.2.2019

7. marec

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

8. marec

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

11. marec

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Faktúry 022019

18. marec

Zámer Avia