Archiv

5. marec 2019

Zmluva 52019 o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2019

7. marec 2019

Zmluva 72019 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva 62019 Kúpna zmluva (obec Michaľany – TJ Lokomotíva Michaľany)

8. marec 2019

Zmluva 82019 o zriadení vecného bremena

11. marec 2019

Zmluva 102019 o dielo (Obec Michaľany – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

Zmluva 92019 dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Faktúry 022019

18. marec 2019