Obec Michaľany zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku. Túto činnosť vykonáva na základe článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002.

Do matričného obvodu Michaľany patria okolité obce:

 • Lastovce
 • Kazimír
 • Byšta
 • Luhyňa
 • Veľaty

Úlohy matričného úradu

 • vedienie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území matričného úradu (ďalej len „matrika“)
 • zapisovanie údajov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva a podobne, ak zákon o matrikách neustanovuje inak
 • vydávanie rodných listov, sobášnych listov a úmrtných listov na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vyhotovenie úradného výpisu, zabezpečenie možnosti nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám a úradom uvedeným v zákone o matrikách
 • oznamovacia povinnosť o údajoch zapísaných v matrike voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch
 • zabezpečovanie prípravy a výkonu obradu uzatvárania manželstva pred príslušným orgánom štátu
 • príprava a posudzovanie dokladov na uzavretie manželstva pred orgánom cirkví
 • prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • prijímanie oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva a vydávanie potvrdenia o tom
 • vyberanie správnych poplatkov spojených s vydávaním matričných dokladov
 • preberanie žiadostí a príprava podkladov na zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine do osobitnej matriky MV SR v Bratislave
 • zmena mena a priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení, zmenu mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, zmenu priezviska jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko…

Spravne poplatky:

 • Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu – 1,50 € /45,18 Sk/
 • Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise za každý podpis – 1,50 € / 45,18 Sk/
 • Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov – 1,50 € / 45,18 Sk/
 • Vydanie potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte – 5 € / 150,63 Sk/
 • Odtlačok úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis – 5 € / 150,63 Sk/
 • Prvý výpis matričných úkonov – rodný, sobášny, úmrtný list – nepodlieha poplatku
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík – 1,50 € /45,18 Sk/
 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy narodení, manželstiev, úmrtí alebo písomného potvrdenia matričným úradom – 5 € / 150,63 Sk/
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 € / 497,07 Sk/
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16, 50 € / 497,07Sk/
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 16,50 € / 497,07 Sk/
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 € / 1988,31 Sk/
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 € / 994,15 Sk/
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 € / 1988,31 Sk/
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 € /4985,85 Sk/
 • Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt– 199 € / 5995,07 Sk/