Voľné pracovné miesto

Obec  Michaľany, Hlavná 108, 076  14  Michaľany

Oznámenie

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie  “pedagogický asistent učiteľa v MŠ“ pre NP „Škola otvorená všetkým“

Názov zamestnávateľa: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Obsadzované miesto: Pedagogický asistent učiteľa v MŠ

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 

 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ OZ

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie:

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:

 • v študijnom programe, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
 • v študijnom programe, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov
 • učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • v študijnom programe, v študijnom odbore pedagogika
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

Iné kritéria, požiadavky a predpoklady:

Jazykové znalosti:

 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky:

 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

 

Podrobné informácie o výberovom konaní budú zverejnené v najbližšej dobe na webovom sídle obce.