gore

Bc. Tibor Gore

zástupca starostu
Rok narodenia: 1956
Dosiahnuté vzdelanie: Žilinská univerzita – železničné staviteľstvo
Zamestnanie: ŽSR – Oblastné riaditelstvo
História v obecnom zastupiteľstve: poslanec od roku 2006
Niečo o sebe:
Kontakt: tibor.gore@zoznam.sk

 

 

 

tarbaj

Mgr. Zoltán Tarbaj

Rok narodenia: 1973
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: učiteľ
História v obecnom zastupiteľstve: poslanec od roku 1998
Niečo o sebe: ženatý, 2 deti, záľuby: folklór a šport
Kontakt: ztarbaj@gmail.com, facebook

 

 

 


marek

 

 

 

 

Marek Vagáš

Rok narodenia: 1975
Dosiahnuté vzdelanie: SPŠD Košice
Zamestnanie: ŽSR Železničné telekomunikácie-technik ICT
História v obecnom zastupiteľstve: prvé volebné obdobie
Niečo o sebe: ženatý, jedno dieťa, Záľuby: hokej (amatérsky), cyklistika
Kontakt: vagas.marek@gmail.com, tel. č. 0905456954

kremenak

Bc. Ján Kremenák

Rok narodenia: 1974
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: Prednosta SPO
História v obecnom zastupiteľstve:
Niečo o sebe:
Kontakt:

 


 

 

dudaskova

Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková

Rok narodenia: 1968
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: učiteľka
História v obecnom zastupiteľstve: Od prvých slobodných volieb s dvoma prestávkymi v súčte 17 rokov
Niečo o sebe: Som vydatá. S manželom máme dcéru. Pracujem s deťmi a túto prácu mám úprimne rada.Veľmi rada mám potulky v prírode pešo i na bicykli. Snažím sa riadiť vetou: Aby bolo lepšie. Chcem zmeniť to, čo sa zmeniť dá a čo sa zmeniť nedá v pokore to prijať.
Kontakt: dudaskovaludmila@gmail.com

 

 

 

 

handura

Ing. Peter Handura

Rok narodenia: 1983
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: živnostník
História v obecnom zastupiteľstve: prvé volebné obdobie
Niečo o sebe: ženatý, dve deti, pracujem v oblasti stavebníctva-tesárske a stolárske práce. Záľuby: rodina, príroda, motocykle, práca z drevom
Kontakt: handura@azet.sk, www.peknealtanky.sk, tel:0918 481 507


 

 

 

Valéria Orosová

Rok narodenia: 1978
Dosiahnuté vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Zamestnanie: vedúca školskej jedálne
História v obecnom zastupiteľstve: tretie volebné obdobie od roku 2006
Niečo o sebe: vydatá, mám dve dcéry. Záľuby – príroda, knihy, varenie
Kontakt: valeria.orosova@centrum.sk

Ing. Peter Beca

Rok narodenia: 1983
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: podnikateľ
História v obecnom zastupiteľstve: druhé volebné obdobie
Niečo o sebe: od roku 2003 podnikateľ v oblasti stavebníctva. Ženatý, 1 dieťa. Záľuby – manželka, dcérka, dom, záhrada, hudba, moja práca
Kontakt: peter.beca@centrum.sk, tel. č. 0907540875

Mgr. Peter Kolesár

Rok narodenia: 1972
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Zamestnanie: Inšpektorát práce
História v obecnom zastupiteľstve: tretie volebné obdobie
Niečo o sebe:
Kontakt:


Právomoci obecného zastupiteľstva:

 •  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 •  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 •  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 •  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 •  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 •  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 •  uznášať sa na nariadeniach
 •  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
 •  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
 •  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
 •  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
 •  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
 •  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 •  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
 •  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 •  ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce