Obecné zastupiteľstvo

Meno, priezviskoFunkcieEmailová adresa
Ing. Mgr. Ľudmila DudaškováPoslanecdudaskovaludmila@gmail.com
Bc. Tibor GorePoslanectibor.gore@zoznam.sk
Mgr. Peter KolesárPoslanec, zástupca starostucekomi32@gmail.com
Bc. Ján KremenákPoslaneckremenak.jan@gmail.com
Ing. Jozef OreničPoslanecorenic.jozef@gmail.com
Jozef OreničPoslanecorenic.jozo@gmail.com
Valéria OrosováPoslanecvalikaorosova1@gmail.com
Mgr. Emília ŠirotníkováPoslanecsirotnikovamilka@gmail.com
Ivan ZambaPoslanecivanzamba21@gmail.com

Právomoci obecného zastupiteľstva:

  •  určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
  •  schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
  •  schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
  •  rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
  •  určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
  •  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
  •  uznášať sa na nariadeniach
  •  schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení
  •  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra
  •  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
  •  schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.)
  •  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
  •  schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
  •  zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
  •  udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
  •  ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MICHAĽANOCH