VZN

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Návrh VZN č.6 2019 o výške príspevku v MŠ,ZŠ a_ŠJ

VZN o udržiavaní čistoty v obci

VZN o určení času predaja v obchode

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

Všeobecne záväzné nariadenie obce o zeleni

VZN o udržiavaní čistoty v obci

VZN o určení času predaja v obchode

Dodatok č.1 k VZN 42016

VZN o organizacii miestneho referenda

VZN o verejnom poriadku

VZN o ovzduší

VZN dotácie na žiaka 2018 Michaľany

VZN o ocu popl stočne

VZN o určovaní názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb

VZN o odvádzaní odpadových vôd ČOV

VZN o miestnych daniach

VZN o ocu poplatkoch

VZN o výške príspevku MŠ a ZŠ

dodatok č.1 k vzn o poplatkoch

dodatok č. 2 k vzn o ocú poplatkoch

VZN-č. 52013 o náhradnom užívaní vody

VZN-o používaní symbolov

VZN o chove psov

VZN 62013 o spolunaživani v obci

VZN 32014 o trhových miestach

VZN 22015 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov.

VZN – o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Michaľany

VZN – č. 1/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Prevádzkový poriadok DI

VZN cintorin – pohrebiská