Vo volebných obdobiach 2014 – 2019 sa stal starostom obce Michaľany Ing. Daniel Ceran
starostaRok narodenia: 4.12.1969
Dosiahnuté vzdelanie: Vysoká vojenská škola letecká v Košiciach
Niečo o sebe:
Šťastne ženatý, jedno dieťa, dve desaťročia služby v Policajnom zbore SR, od roku 2011 pôsobenie v miestnej samospráve. Záľuby – jarná príroda, babie leto, japonská kultúra,história, zmysel pre poriadok, detaily a harmóniu. Mám rád ľudí, ktorým je práca bližšia než prázdne slová.
Vízie – spoločenstvo ľudí, ktorí bez akýchkoľvek vlastných ambícií, s pokorou a oduševnením budú myšlienky na lepšie a krajšie Michaľany napĺňať konkrétnymi činmi. Michaľany čisté, plné zelene, ihrísk a dobrých ľudí.
Životné krédo: „Skromnosť je najväčšia cnosť!“
Kontakt: 0907 032 076, ceran.daniel@gmail.com

 

 

 

 

 

Právomoci starostu:

 • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • vykonáva obecnú správu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 660,- €

 

Funkcia starostu je podľa Zákona 369/1990 nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona (napr. zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch)