P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                                     

Podľa § 12 ods. 3 druhej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva                                     

21.12.2018 ( piatok ) o 10. 00 hod.

 

 v  sobášnej  miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch.

 

            1) Otvorenie

            2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

            3) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva

                 a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi

                 a poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva

            4) Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insignií a 

                prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným  

                starostom

            5) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

            6) Vystúpenie novozvoleného starostu

    

Pokračovanie ustanovujúce obecného zastupiteľstva v zasadacej miestnosti obecného úradu

 

            7) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

            8) Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a

                viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona

                369/1990 Zb.

            9) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o 

                ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

                v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

          10) Určenie zástupcu starostu obce

          11) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a

                 členov

          12) Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením

                v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine

          13) Určenie platu starostu
          14) Rôzne

          15) Záver

 

pozvánka na OZ

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *