P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,
zvoláva starosta obce
na deň 29. 11.2018 (štvrtok)

o 15.00    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného
úradu v Michaľanoch s týmto programom:

1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola plnenia uznesení z 25.10.2018
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II polrok 2019
6) Návrh na schválenie preplatenia nevyčerpanej
dovolenky starostu obce
7) Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 8
8) Rôzne
9) Záver

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *