P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

                                           na deň 12.4.2018 (štvrtok)

o 16.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:

 

            1) Otvorenie

            2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

            3) Schválenie programu rokovania

            4) Kontrola plnenia uznesení z 25.1.2018

            5) Schválenie zámeru predaja pozemkov na ulici Novej – p.č. 787/28,

                 787/29, 787/30, 787/31, 787/32, 787/33, 787/34, 787/35, 787/36,

                 787/37, 787/38, 787/39, 787/40

            6) Schválenie zámeru predaja pozemku p.č. 839/2 – záhrady (Kalinič)

            7) Návrh a schválenie VZN č. 1/2018 o ovzduší a o poplatku za

                 znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

            8) Určenie komisie pre Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a

                 majetkových pomerov

            9) Rôzne

            10) Záver

Pozvánka na OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *