Správne poplatky

posted in: Aktuality | 0

Spravne poplatky:

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018

Všeobecná správa

 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov lebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

2 ,00 €


Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

2,00 €


Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2,00 €


Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte

5,00 €


 

Vnútorná správa

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2,00 €


Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy narodení, manželstiev, úmrtí alebo písomného potvrdenia matričným úradom

5,00 €


Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00 €


Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10,00 €


Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20,00 €


Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20,00 €

 


Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20,00 €


Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70,00 €


Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

35,00 €


Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

70,00 €


Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200,00€


Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

200,00 €

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *