P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,
zvoláva starosta obce
na deň 21.12.2017 (štvrtok)
o 15.30   hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného
úradu v Michaľanoch s týmto programom:
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Schválenie programu rokovania
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku -Lekáreň „Medistav“ Michaľany
6) Žiadosť o odkúpenie pozemku – Autoservis Kalinič
7) Návrh a schválenie VZN č. 2/2017 o verejnom poriadku
8) Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018
9) Rôzne
10) Záver

 

Pozvánka na OZ

Leave a Reply