Pozvánka na OZ

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce

                                           na deň 13.09.2017 (streda)

o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:

 

            1)  Otvorenie

            2)  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice

            3)  Schválenie programu rokovania

            4)  Kontrola plnenia uznesení 

            5)  Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemkov  na ulici Novej

            6)  Prejednanie rekonštrukcie mostov na ulici Hlavnej a Majerskej

            7)  Prejednanie rekonštrukcie chodníka na ulici Hlavnej

            8)  Schválenie predaja pozemku p.č. 687/6 ( ulica Školská)

            7)  Rôzne

            8)  Záver

Leave a Reply