Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu (umiestňovanie seniorov do zariadení) – informácia

posted in: Aktuality | 0

V súvislosti s rastúcim počtom starších ľudí odkázaných na pomoc iných sú príbuzní nútení  využívať možnosti  zabezpečenia starostlivosti o nich. V rámci zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. existujú rôzne druhy sociálnej pomoci. Najčastejšie využívanými sú služby umiestnenia  do zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), zariadenia pre seniorov (ZPS) alebo denného stacionára (DS).

Všetky zariadenia, či už štátne alebo súkromné, vyžadujú od týchto osôb „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ a na túto podmienku by mali žiadateľa, resp. príbuzných žiadateľa upozorniť už pri prvom stretnutí. Ak sa s vedením zariadenia dohodnete na umiestnení blízkej osoby, nezabudnite sa spýtať, o aký druh  zariadenia ide (ZOS, ZPS alebo DS). Rozhodnutie o odkázanosti vydáva obec podľa miesta trvalého bydliska posudzovanej osoby. Na vydanie takéhoto rozhodnutia je potrebné obci predložiť:

  • Žiadosť  o posúdenia odkázanosti  na soc. službu … (vyplní žiadateľ) – viď príloha
  • Lekársky nález (vyplní všeobecný lekár) – viď príloha
  • Najnovšie lekárske správy od lekárov špecialistov
  • Vyhlásenie o majetku posudzovanej osoby      (je potrebný overený podpis posudzovanej   osoby- žiadateľa) – viď príloha

Po predložení uvedených dokladov na príslušný obecný úrad  vykoná zástupca obce osobnú previerku posudzovanej osoby. Táto previerka je podkladom pre bodové ohodnotenie a určenie stupňa odkázanosti.   Všetky tieto dokumenty sú potom predložené zmluvnému posudkovému lekárovi, ktorý spracuje posudok o odkázanosti.

Posudok posudkového lekára je podkladom pre obec  k  vydaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Upozorňujeme hlavne rodinných príslušníkov, ktorí sa rozhodnú využiť možnosť požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, že samotný proces od podania žiadosti po vydanie rozhodnutia je časovo zdĺhavý a podmienený zákonnými lehotami na vybavovanie registratúry.

Leave a Reply