Aktuality

Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:   Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 …

Žiadosť o súhlas na výrub drevín Čítajte viac »

P O Z V Á N K A

na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva                                                       Podľa § 12 ods. 3 druhej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva                                      21.12.2018 ( piatok ) o 10. 00 hod.    v  …

P O Z V Á N K A Čítajte viac »

Výzva na predkladanie ponúk, návrh na plnenie kritérií, zmluva o dielo – návrh

Predmetom zákazky je výmena opotrebovaného povrchu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku a oprava podkladu pod trávnikom o rozlohe 594 m2 v obci Michaľany. Výmena musí zahŕňať” odstránenie a likvidaciu pôvodného povrchu, dodávku a montáž nového umelého trávnika vrátane čiarovania (umelá tráva bielej farby, stredová čiara, bránkové čiary, čiary pokutového územia 2x10x5m), vyrovnania a opravy podkladových …

Výzva na predkladanie ponúk, návrh na plnenie kritérií, zmluva o dielo – návrh Čítajte viac »

P O Z V Á N K A

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 29. 11.2018 (štvrtok) o 15.00    hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) Schválenie programu rokovania 4) Kontrola plnenia uznesení z 25.10.2018 5) Návrh plánu kontrolnej činnosti na …

P O Z V Á N K A Čítajte viac »