Vodovod a výstavba cesty a parkoviska v základnej škole

posted in: Aktuality | 0

Začali sme výstavbu ďalšej časti verejného vodovodu od konca ul. Dolnej po Jednotu a od križovatky pri rímskokatolíckom kostole po ul. Na sídlisku. Majiteľov priľahlých nehnuteľností budeme informovať o možnosti a podmienkach pripojenia na verejný vodovod.

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ

posted in: Aktuality | 0

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ V príspevku sa zaoberám nasadzovaním dobrovoľných  hasičských zborov obcí na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v integrovanom záchrannom systéme v súvislosti s reálnymi možnosťami … Continued

Slávnostné odovzdanie požiarnych vozidiel

posted in: Aktuality | 0

Dňa 2.júla sa v priestoroch OR HaZZ Košice uskutočnilo slávnostné odovzdávanie požiarnych vozidiel dobrovoľných hasičských zborov po generálnej oprave. Keďže medzi vybranými vozidlami bolo i to naše, veríme že sa nám podarí vytvárať ďalšie podmienky na obnovenie činnosti DHZ v … Continued

Zmluva o poskytnutí NFP

posted in: Aktuality | 0

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných … Continued

Informácia pre občanov

posted in: Aktuality | 0

Počas tohtoročných letných prázdnin bude v našej obci prebiehať : – dostavba chodníka na ul. Hlavnej, t.j. od materskej školy k starej cukrárni – výstavba príjazdovej cesty k základnej škole okolo materskej školy – výstavba parkoviska v základnej škole – … Continued