Vodovod a výstavba cesty a parkoviska v základnej škole

posted in: Aktuality | 0

Začali sme výstavbu ďalšej časti verejného vodovodu od konca ul. Dolnej po Jednotu a od križovatky pri rímskokatolíckom kostole po ul. Na sídlisku. Majiteľov priľahlých nehnuteľností budeme informovať o možnosti a podmienkach pripojenia na verejný vodovod.

Michaľanská cyklotúra 2018

posted in: Nezaradené | 0

Obec Michaľany pozýva všetkých priaznivcov rekreačnej cyklistiky na 6.ročník Michaľanskej cyklotúry, ktorá sa uskutoční dňa 29. augusta 2018 so štartom o 10.hodine od obecného úradu. Trasa:    Michaľany – Rudabányácska – Michaľany Dĺžka trasy:   38 km            Prosíme všetkých záujemcov, aby svoju účasť … Continued

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ

posted in: Aktuality | 0

Postavenie a pôsobnosť DHZO v integrovanom záchrannom systéme a spolupráca s jednotkami HaZZ V príspevku sa zaoberám nasadzovaním dobrovoľných  hasičských zborov obcí na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v integrovanom záchrannom systéme v súvislosti s reálnymi možnosťami … Continued

Slávnostné odovzdanie požiarnych vozidiel

posted in: Aktuality | 0

Dňa 2.júla sa v priestoroch OR HaZZ Košice uskutočnilo slávnostné odovzdávanie požiarnych vozidiel dobrovoľných hasičských zborov po generálnej oprave. Keďže medzi vybranými vozidlami bolo i to naše, veríme že sa nám podarí vytvárať ďalšie podmienky na obnovenie činnosti DHZ v … Continued

Zmluva o poskytnutí NFP

posted in: Aktuality | 0

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných … Continued